ایران اینترنشنال
1531

نقض حقوق بین الملل: آنچه که بی‌بی‌سی از حملات اسرائیل به سوریه نمیگوید

یک سال قبل

هم رسانی

   نقض حقوق بین الملل: آنچه که بی‌بی‌سی از حملات اسرائیل به سوریه نمیگوید

بی‌بی‌سی فارسی همواره سعی کرده است حملات و تجاوزات چند ماه اخیر اسرائیل به سوریه را به عنوان حمله به یک مرکز نظامی قلمداد کند تا از این طریق بتواند حملات اسرائیل را مشروع و مقبول جلوه دهد.
برای مثال بی‌بی‌سی در خصوص حمله اخیر اسرائیل به سوریه ، این تیتر را انتخاب کرده است: « اسرائیل بار دیگر مراکز نظامی سوریه را هدف حمله موشکی قرار داد»

در این خصوص بایستی گفت یکی از بنیادیترین اصول منشور سازمان ملل، اصل منع توسل به زور است که مطابق این اصل هیچ دولتی حق تجاوز و حمله به قلمرو دیگر دولتها را ندارد و در غیر این صورت هرگونه حمله یا تجاوز نقض اصول منشور سازمان ملل و به تبع آن نقض مقررات حقوق بین الملل است. با این توضیحات آشکار است تجاوزات اسرائیل به سوریه نه تنها نقض مقررات حقوق بین الملل است بلکه با تکرار این تجاوزات، بی اعتنایی به مقررات حقوق بین الملل نیز قلمداد میگردد.

با این توضیحات، این سوال اصلی مطرح است که چرا بی‌بی‌سی فارسی سعی در پنهان کردن جنایات اسرائیل دارد و از بیان واقعیت تجاوزات اسرائیل طفره میرود؟
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

این روزها با شدت گرفتن جنگ داخلی در لیبی که نتیجه شوم دخالت نظامی غرب در این کشور بعد از بهار عرب بود، بی‌بی‌سی فارسی در حال پوشش نبردهای ویرانگر در لیبی آن هم بدون اشاره به علل واقعی شکل گیری این تراژدی ویرانگر است.

13 روز قبل