ایران اینترنشنال
1673

وقتی دم بی‌بی‌سی فارسی شاهدش میشود

یک سال قبل

هم رسانی

   وقتی دم بی‌بی‌سی فارسی شاهدش میشود

اتهام های بی اساس کارمند ایرانی بی‌بی‌سی فارسی آنهم بدون حتی یک دلیل محکمه پسند، یادآور این ضرب المثل فارسی است که از « به روباه گفتند شاهدت کیست؟ گفت دمم»
شبکه بی‌بی‌سی فارسی که ید طولایی در ضدیت با جمهوری اسلامی و مردم ایران داشته است و هنوز هم دارد، برای فرار از پاسخگویی در خصوص رفتارهای تفرقه آمیزش و کمک به گروه های تروریستی، با استفاده ابزاری از سازمانهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل سعی دارد با طرح اتهاماتی مبنی بر محدودیت وارده بر چند کارمند ایرانی بی‌بی‌سی فارسی علیه ایران جو را متشنج کند تا بتواند خدمتی دیگر به کشور استعمارگر متبوعش انگلیس و نظام سلطنتی بریتانیا نماید. اما آنچه در این خصوص مضحک به نظر می رسد نحوه حضور نماینده بی‌بی‌سی فارسی در شورای حقو ق بشر است.

در حقیقت بی‌بی‌سی فارسی با فرستادن یک کارمند ایرانی به شورای حقوق بشر، قصد طرح شکایت علیه ایران را داشته است. اما این کارمند بی‌بی‌سی بجای ارائه مستندات و ادله، صرفا به بازگو کردن برخی اتهامات اثبات نشده پرداخته است و حتی از بیان ایرانی بودن خود نیز طفره رفته است.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

یک مقام پلیس لندن خواهان محاکمه و پیگرد قضایی بیش از ۱۱۰۰ نفری شده که در جریان اعتراضات گروه "شورش علیه انقراض" در ماه گذشته بازداشت شده بودند.

23 روز قبل