ایران اینترنشنال
464

نگاهی به ادعای آمریکا در خصوص نقض حقوق بشر از سوی ایران

2 سال قبل

هم رسانی

   کاریکاتوری در نقد رعایت حقوق بشر توسط آمریکا

مجموعه ی حقوقی که، بر اساس نظریه ی «حقوق طبیعی » به‌موجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر داده‌شده و جزء ذاتی و جدایی ناپذیر موجودیت انسانی آن‌ها به شمار می رود و نهادهای حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی می باید از آن‌ها دفاع کنند حقوق بشر نام دارد.
البته در خصوص تفسیر این حقوق در فرهنگ ها و جوامع مختلف همیشه اختلاف‌نظرهایی مطرح بوده است. یکی از تفاوت های میان گفتمان لیبرال دموکراسی به مقوله ی حقوق بشر تصور صرفاً اومانیستی و فردگرایانه و بر اساس استاندارهای غربی از مقوله ی آزادی و حقوق بشر است. آمریکایی به‌طورکلی و به‌طور اخص لیبرال دموکراسی به دنبال جهانگیر کردن ارزش های حقوق بشری خود در قالب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ارزش های تمدن باختر است.
حقوق بشر از ابزارهای سیاست هویت زدای آمریکا در برابر جمهوری اسلامی است که امنیت آن را در ابعاد نرم افزاری با تهدید روبرو می کند. امروزه حقوق بشرگرایی، تکیه گاه مستحکمی برای تداوم هژمونی آمریکا است. این در حالی است که در برابر جهان شمولی نظام حقوق بشر، مقوله ای به نام نسبیت گرایی فرهنگی مطرح است. مطابق رویکرد نسبیت گرایی فرهنگی، جهان شمولی حقوق بشر تهدیدی علیه هویت فرهنگی کشورها به شمار می رود و درواقع یکی از زمینه های نفوذ گرایی غرب به رهبری آمریکا بر ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی ایران را باید از همین زاویه بررسی کرد. برخی از تحلیل گران پافشاری بر خدشه‌ناپذیری جهان شمولی حقوق بشر را تجلی نوع دیگری از امپریالیسم فرهنگی غرب و مساعی آنان در جهت ترویج و تثبیت و جهانی نمودن و باورهای قوم مدارانه خویش و باور تاریخی اروپاییان و آمریکا نسبت به «وظیفه مقدس متمدن ساختن دیگر جوامع» می دانند..

آمریکایی ها بارها نظام جمهوری اسلامی را به علت قوانین مخالف حقوق بشر غربی مانند قانون مجازات اسلامی و عدم حاکمیت قوانین عرفی مبتنی بر هنجارهای غربی محکوم کرده و در سازمان ها و نهادهای بین-الملل بر تهران برای همراه کردن خود با استانداردهای بین الملل فشار وارد کرده اند. در همین راستا، جمهوری اسلامی همواره متهم به اعدام های وسیع، فقدان آزادی بیان، داشتن قوانین تبعیض آمیز ضد زن و رعایت نکردن آنچه حقوق اقلیت های دینی و مذهبی خوانده می شود شده است. واشنگتن با کمک متحدان خود با انتخاب گزارشگران حقوق بشری مانند «احمد شهید» در چهارچوب سازوکارهای بین المللی به دنبال معرفی کردن ایران به‌عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر است. سیاست گذاران کاخ سفید در این راه حتی برخی تحریم ها را علیه ایران وضع کرده اند.
جمهوری اسلامی ایران اما حقوق بشر در نگاه غربی را نوعی انحصارطلبی و حاکم کردن استانداردهای دوگانه و بدون در نظر گرفتن الزامات فرهنگی، دینی و هویت ادیان و تمدن های دیگر می داند. در نگاه جمهوری اسلامی ایران آمریکایی ها از حقوق بشر به‌عنوان ابزاری برای فشار بر کشورها و ملت های منتقد و مخالف سیاست های این کشور سوءاستفاده می کند، حال‌آنکه این ارزش ها برای متحدان غرب در منطقه مانند اسرائیل عربستان سعودی در اولویت درجه چندم قرار دارند.
آیت‌الله علی خامنه ای رهبر ایران صلاحیت آمریکا در خصوص قضاوت در مورد رعایت حقوق بشر در ایران و دیگر کشورها را به علت نقش این کشور به‌عنوان یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر بارها زیر سؤال برده است. در این راستا وی بارها از نقش آمریکا در سرکوب بومیان سرخ پوست آمریکایی، تبعیض در قبال سیاه‌پوستان، زندان های مخفی سیا، شکنجه ی سازمان‌یافته و قتل بی گناهان در عراق، افغانستان، پاکستان و یمن در اثر حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی و همچنین حمایت کاخ سفید از اسرائیل و متحدان عرب خود مانند عربستان سعودی برای سرکوب و نقض حقوق بشر در قبال بی گناهان به‌شدت انتقاد شده است. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

28 روز قبل