اقتصاد

اعتراف بی‌بی‌سی به صحت پیش‌بینی رهبری ایران

اعتراف بی‌بی‌سی به صحت پیش‌بینی رهبری ایران

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در برنامه امروز چشم‌انداز بامدادی خود به عدم همکاری شرکت‌های اروپایی با کشورمان پرداخته است.