افغانستان

دست گل تازه آمریکا در افغانستان

دست گل تازه آمریکا در افغانستان

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارش اخیر خود به یکی از تازه‌ترین خیانت‌های آمریکا در قبال مردم افغانستان اذعان نموده است.