افغانستان

رد گزارش کذب بی‌بی‌سی فارسی درباره فاطمیون

رد گزارش کذب بی‌بی‌سی فارسی درباره فاطمیون

دروغ‌پردازی بی‌بی‌سی در خصوص ارتباط ایران با فاطمیون افغان، بار دیگر با واکنش مقامات رسمی، نقش بر آب شد.