افغانستان

خیانت به جوانان افغان در قاب بی‌بی‌سی

خیانت به جوانان افغان در قاب بی‌بی‌سی

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در شرایطی به گفتگوی ویژه با نماینده جوانان افغان در سازمان ملل متحد پرداخته است که سخنان وی بیشتر به نمایندگی برای غرب شباهت داشت.