افغانستان

چنگ انداختن بی‌بی‌سی به تقویم و تاریخ و عید فطر و...

چنگ انداختن بی‌بی‌سی به تقویم و تاریخ و عید فطر و...

وقتی بی بی سی برای شایعه سازی از عید فطر نیز نمی گذرد

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

28 روز قبل

گزارش و تحلیل