افغانستان

نفوذ فرهنگی بی‌بی‌سی از طریق خاکوبی در افغانستان

نفوذ فرهنگی بی‌بی‌سی از طریق خاکوبی در افغانستان

بی‌بی‌سی فارسی سال هاست که جا پای خود را در افغانستان محکم کرده و در این کشور اساسا دو سیاست مشخص را پیگیری کرده و می کند.

مهمترین خبرها

"پونه قدوسی"، مجری پر حاشیه شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در یکی دیگر از مطالب خود در شبکه‌های اجتماعی، به دفاع از یک مجرم پرداخته است.

5 روز قبل

گزارش و تحلیل