افغانستان

دو روی سکه بی‌بی‌سی؛ از انتخابات در ایران تا انتخابات در افغانستان!

دو روی سکه بی‌بی‌سی؛ از انتخابات در ایران تا انتخابات در افغانستان!

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در جریان برگزاری انتخابات پارلمان افغانستان، به طوری ویژه‌تر از هر زمان دیگری به این موضوع پرداخته و آن را تحت پوشش خود قرار داده است.