افغانستان

نگاهی به اهداف پشت پرده بی‌بی‌سی در موضوع ناامنی افغانستان

نگاهی به اهداف پشت پرده بی‌بی‌سی در موضوع ناامنی افغانستان

بی‌بی‌سی با بازتاب ناامنی در افغانستان، اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند.