افغانستان

خشم افغانستانی ها از سخنان تازه ترامپ

خشم افغانستانی ها از سخنان تازه ترامپ

ظاهراً جملات تحقیرآمیز توأم با غرور رئیس جمهور آمریکا در خصوص سایر ملت ها پایانی ندارد.