افغانستان

سرپیچی از قوانین سازمانی توسط مجری افغانی بی‌بی‌سی فارسی

سرپیچی از قوانین سازمانی توسط مجری افغانی بی‌بی‌سی فارسی

حمله تروریستی انجام شده در نیوزلند که حدود 50 کشته و ده ها بر جای گذاشت در رسانه های مختلف واکنش های گوناگونی به ونبال داشت. برخی شبکه ها پشت پرده ی آن را به داعش مرتبط دانستند و برخی دیگر در پی ارتباط آن با اسرائیل و یا سایر تندروهای اروپایی بودند.

مهمترین خبرها

این روزها با شدت گرفتن جنگ داخلی در لیبی که نتیجه شوم دخالت نظامی غرب در این کشور بعد از بهار عرب بود، بی‌بی‌سی فارسی در حال پوشش نبردهای ویرانگر در لیبی آن هم بدون اشاره به علل واقعی شکل گیری این تراژدی ویرانگر است.

12 روز قبل

گزارش و تحلیل