هنر

تیغ سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی روی گردن موسیقی ایرانی

تیغ سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی روی گردن موسیقی ایرانی

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در برنامه‌ای ویژه به بهانه گفتگو با یک فعال عرصه موسیقی، تاریخ و سابقه موسیقی در ایران را هدف سیاه‌نمایی خود قرار داده است.