ایران

دیدبان و تخریب هیئت‌های عزاداری امام حسین (ع)

دیدبان و تخریب هیئت‌های عزاداری امام حسین (ع)

بی‌بی‌سی در دیدبان این هفته به فضاسازی علیه عزاداری امام حسین(ع) در ایران پرداخته است.