ایران

برخورد غیرانسانی انگلیس خبیث با خدمه نفت کشی ایرانی

برخورد غیرانسانی انگلیس خبیث با خدمه نفت کشی ایرانی

در حالی که پلیس منطقه «جبل الطارق» پیشتر مدعی شده بود نظامیان انگلیسی هنگام توقیف نفتکش «گریس 1» حامل نفت ایران از «حداقل قوه قهریّه» استفاده کرده بودند اما ناخدای این نفتکش روایت جدیدی را از این عملیات افشا کرد.