ورزش

ادامه عقده گشایی های بی‌بی‌سی به بهانه شکست تیم فوتبال ایران

ادامه عقده گشایی های بی‌بی‌سی به بهانه شکست تیم فوتبال ایران

بی‌بی‌سی فارسی از همان بدو تأسیس تلویزیون ماهواره ای خود تلاش داشته است تا با توسل به الگوهای پیچیده اطلاع رسانی از هر شیوه ای برای فریب افکار عمومی و پیگیری اهداف اتاق فکر گردانندگان خود بهره گیرد.