ورزش

ابراز خشم بی‌بی‌سی از مدافعین حرم به بهانه حاشیه‌های فوتبال!

ابراز خشم بی‌بی‌سی از مدافعین حرم به بهانه حاشیه‌های فوتبال!

بی‌بی‌‎سی از حاشیه‌های فوتبال برای ابراز کینه خود نسبت به مدافعین حرم استفاده کرده است.