جهان

بی‌بی‌سی و نگرانی‌اش از رأی آوری دست راستی‌ها در اروپا

بی‌بی‌سی و نگرانی‌اش از رأی آوری دست راستی‌ها در اروپا

انتخابات‌های مختلف در اروپا با واکنش بی‌بی‌سی همراه بود.