جهان

سوالی که بی پاسخ مانده است؟!

بی‌بی‌سی و مواجهه با فیلمبرداری از حمام کردن زنان در نیوزیلند

بی‌بی‌سی و مواجهه با فیلمبرداری از حمام کردن زنان در نیوزیلند

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در مواجهه با گسترش فساد جنسی، با کمترین واکنشی به این واقعیت، تنها به بیان سطحی اخبار بسنده می‌کند.