جهان

آنجا که شرافت بی‌بی‌سی فارسی رنگ می بازد

آنجا که شرافت بی‌بی‌سی فارسی رنگ می بازد

بی‌بی‌سی فارسی از جمله رسانه هایی است که بارها نشان داده است که قادر است بسیاری از اخبار را سانسور کند و برخی اخبار دیگر را به اصطلاح پر رنگ کند و در کانون توجه ها قرار دهد.