1471

وقتی کارشناس بی‌بی‌سی فارسی داعش را دولت میداند!!

5 سال قبل

هم رسانی

   وقتی کارشناس بی‌بی‌سی فارسی داعش را دولت میداند!!

برنامه رادیویی چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی فارسی به بررسی خبر تحریم سپاه توسط آمریکا پرداخته است. سیما ثابت مجری این برنامه رادیویی در خصوص این خبر، نظر شهیر شهید ثالث را که از وی تحت عنوان به اصطلاح تحلیلگر مسائل سیاسی یاد میکند، جویا شد.
اما پاسخ این کارشناس بی‌بی‌سی فارسی، بسیار عجیب و غریب میباشد. شهیر شهید ثالث بر این اعتقاد است داعش امروز به صورت یک مملکت و یک دولت و یک کشور درآمده است!! سیما ثابت هم هیچ واکنشی به این ادعا شهیر شهید ثالث نمیکند.

در رد و بی اعتباری این ادعای عجیب و غریب شهیر شهید ثالث بایستی گفت مطابق مقررات حقوق بین الملل، در کنار سرزمین، جمعیت و حکومت، مشروعیت بین المللی و عدم توسل به زور یکی از مولفه های شکل گیری دولت کشور است. آنچه که در خصوص داعش وجود دارد، صرفا توسل به زور و ترور است. ضمن آن که شورای امنیت سازمان ملل از دولتها خواسته است از شناسایی داعش به عنوان دولت خودداری ورزند.

با این توضیح مختصر این سوال اصلی مطرح است که آیا خودداری بی‌بی‌سی فارسی از تروریست نامیده داعش روی دیگر سکه دولت نامیدن داعش است؟ به راستی آیا هدف بی‌بی‌سی فارسی که همواره خود را مقید به تروریست نخواندن داعش میداند، جز کمک به شکل گیری و گسترش داعش چیز دیگری هم می تواند باشد؟ مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل