افغانستان

خشم افغانستانی ها از سخنان تازه ترامپ

خشم افغانستانی ها از سخنان تازه ترامپ

ظاهراً جملات تحقیرآمیز توأم با غرور رئیس جمهور آمریکا در خصوص سایر ملت ها پایانی ندارد.

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل

گزارش و تحلیل